Jenis dan Cara Menghitung Zakat yang Perlu Kamu Ketahui

Membayar zakat yaitu satu diantara keharusan orang Islam yang perlu dikerjakan. Kenali apa sajakah type zakat serta bagaimana caranya mengkalkulasi besar keharusan zakat yang benar.

Membayar zakat adalah satu diantara sisi dari prinsip paling utama orang Islam. Dalam Rukun Islam, membayar zakat tempati posisi ke-3 sesudah mengucap syahadat serta menggerakkan sholat. Ada bebrapa persyaratan spesifik sebagai penentu apakah seorang muslim telah mempunyai keharusan membayar zakat atau belum juga.

Masuk bln. puasa Ramadan seperti sekarang ini, pasti makin banyak ajakan untuk tingkatkan amal, termasuk juga beramal zakat, infak serta sedekah. zakat fitra denga uang Tiga type amalan itu memiliki nuansa sosial yaitu tentang sharing pada sesama. Ketidaksamaannya yaitu, infak serta sedekah sifatnya tidak harus. Mengenai zakat diharuskan pada semuanya muslim dengan persyaratan yang sudah ditetapkan.
Pengertian serta type zakat

Mengutip keterangan pakar tafsir Quraish Shihab dalam buku Tafsir Al Misbah, zakat bermakna penyucian serta berkembang. Tujuannya, lewat pembayaran zakat, seseorang Muslim di ajak untuk menyucikan jiwa dengan mengikis karakter tamak, kikir, loba didalam dianya.

Zakat yaitu beberapa dari harta yang harus di keluarkan oleh seseorang muslim untuk diberikan pada 8 kelompok yang memiliki hak terima zakat.
Type serta jenis zakat

Terdapat banyak type zakat berdasar pada type harta atau kekayaan, seperti berikut :

1. Zakat perdagangan

Tiap-tiap kekayaan atau pendapatan hasil dari berniaga atau berdagang harus di keluarkan zakatnya. Kekayaan dari berniaga disini termasuk juga stock barang dagangan, ditambah uang kontan serta piutang yang masih tetap mungkin saja kembali. Apabila nilai keseluruhan dari kekayaan dari aktivitas berdagang itu, sesudah dikurangi keharusan utang, sudah menjangkau nisab (yakni sama dengan nilai 85 gr emas) serta sudah berumur setahun haul, jadi besar zakat yang perlu dibayarkan yaitu 2, 5%.

Rumus zakat perdagangan yaitu seperti berikut :

(Modal yang diputar+keuntungan+piutang yang bisa dicairkan) – (hutang-kerugian) x 2, 5 %
2. Zakat pertanian

Apabila anda bermata pencaharian jadi petani yang hasilkan makanan pokok ada juga hitungan zakat. Ketentuannya seperti berikut :

Menjangkau nishab 653 kg gabah atau 520 kg bila yang dibuat yaitu makanan pokok
Bila terkecuali makanan pokok, jadi nishabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum di satu daerah.
Kandungan zakat jika diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, jadi 10 %
Kandungan zakat bila diairi lewat cara disiram (dengan memakai lat) atau irigasi jadi zakatnya 5%
Zakat pertanian dibayarkan tiap-tiap masa panen.

3. Zakat hewan ternak

Ketetapan zakat hewan ternak berlaku untuk muslim yang mempunyai hewan ternak dengan ketentuan seperti berikut :

Zakat hewan ternak unta
a. 5 (lima) hingga 9 (sembilan) ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing.
b. 10 (sepuluh) hingga 14 (empat belas) ekorr unta, zakatnya 2 ekor kambing.
c. 15 (lima belas) hingga 19 (saembilan belas) ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing
d. 20 (du puluh) hingga 24 (dua puluh empat) ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing.

Zakat hewan ternak sapi atau kerbau
a. 30 – 39 ekor sapi/kerbau, zakatnya 1 (satu) ekor sapi jantan/betina umur 1 tahun
b. 40 – 59 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak anak sapi betina umur 2 tahun
c. 60 – 69 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan
d. 70 – 79 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina umur 2 th. ditambah 1 (satu) ekor anak sapi jantan 1 th.. dan sebagainya.

Zakat hewan ternak kambing atau domba
1. 0 (0) – 120 ekor, zakatnya 1 (satu) ekor kambing.
2. 120 – 200 ekor, zakatnya 2 (dua) ekor kambing.
3. 201 – 399 ekor, zakatnya 3 (tiga) ekor kambing
4. 400 – 499 ekor, zakatnya 4 (empat) kambing dan sebagainya tiap-tiap 100 (seratus) ekor zakatnya ditambah 1 (satu) ekor kambing.

4. Zakat emas serta perak

Apabila anda sekarang ini mempunyai simpanan emas serta perak, janganlah lupa membayarkan zakat untuk emas serta perak. Ketentuannya seperti berikut :
Emas

Menjangkau haul satu tahun
Menjangkau nishab 85 gr emas murni
Besar zakat 2, 5%

Cara mengkalkulasi zakat emas :

Bila semua emas yang dipunyai, tidak digunakan atau dipakainya cuma satu tahun sekali, jadi zakat emas yaitu emas yang dipunyai x harga emas x 2, 5%.
Apabila emas yang dipunyai ada yang digunakan seperti perhiasan, jadi hitungan zakat emas yaitu emas yang dipunyai dikurangi emas yag digunakan dikalikan harga emas dikalikan 2, 5%.

Perak

Menjangkau haul setahun
Menjangkau nishab 595 gr perak
Besar zakat 2, 5 %

Cara mengkalkulasi zakat perak :

Bila semua perak yang dipunyai, tidak digunakan atau dipakainya cuma satu tahun sekali, jadi hitungan zakat yaitu perak yang dipunyai x harga perak x 2, 5 %
Bila emas yang dipunyai ada yang digunakan, jadi hitungan
Zakat = (perak yang dipunyai – perak yang digunakan) x harga emas x 2, 5 %

5. Zakat profesi/Penghasilan

Ini yaitu zakat yang di keluarkan dari pendapatan atau pendapatan anda, maka dari itu dimaksud dengan juga zakat pendapatan. Ini yaitu zakat yang perlu di keluarkan jika pendapatan anda sudah menjangkau nishab atau ukuran spesifik. Sekarang ini ukurannya yaitu pendapatan sama dengan 520 kg beras harus keluarkan zakat 2, 5%.

Mengkalkulasi dari pendapatan kasar (brutto)
Besar Zakat yang di keluarkan = Pendapatan keseluruhan (keseluruhnya) x 2, 5 %
Mengkalkulasi dari pendapatan bersih (netto)
1. Pendapatan harus zakat=Pendapatan keseluruhan – Pengeluaran perbulan*
2. Besar zakat yang perlu dibayarkan=Pendapatan harus zakat x 2, 5 %

*Pengeluaran per bln. yaitu pengeluaran keperluan primer (sandang, pangan, papan)
* Pengeluaran perbulan termasuk juga : Pengeluaran diri, istri, 3 anak, orangtua serta angsuran tempat tinggal. Apabila dia seseorang istri, jadi keperluan diri, 3 anak serta angsuran tempat tinggal tidak termasuk juga dalam pengeluaran perbulan.

6. Zakat investasi

Zakat investasi dipakai pada harta yang didapat dari hasil investasi. Misalnya, bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi di keluarkan ketika hasilkan, sedang modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang di keluarkan 5%untuk pendapatan kotor serta 10% untuk pendapatan bersih.

7. Zakat tabungan

Tiap-tiap orang Islam yang mempunyai uang serta sudah disimpan sepanjang setahun serta nilainya sama dengan 85 gr emas harus keluarkan zakat sebesar 2, 5%.

8. Zakat Rikaz

Tiap-tiap penemuan harta terpendam dalam tanah sepanjang bertahun-tahun atau rikaz, berbentuk emas atau perak yg tidak di ketahui sekali lagi pemiliknya jadi harus di keluarkan zakatnya sebesar 20 %.

9. Zakat fitrah

Zakat fitrah atau penyucian jiwa. Zakat ini harus dibayarkan oleh tiap-tiap orang yang dapat atau mempunyai keunggulan kekuatan pemenuhan pangan, satu tahun sekali.

Besar zakat fitrah yaitu sekitaran 3, 5 liter atau 2, 7 kg beras atau bahan makanan yang dikonsumsi keseharian. Zakat ini dibayarkan sebelumnya proses salat Idul Fitri. anda sebagai kepala keluarga serta menafkahi beberapa orang, berkewajiban juga keluarkan zakat fitrah tanggungan seperti anak, istri, orang-tua, dsb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *